A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Нововоронцовська селищна рада
Херсонська область, Бериславський район

Регламент виконавчого комітету

                                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконавчого

                                                                               комітету від 25.11.2015№1

 

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Нововоронцовської селищної ради 

сьомого скликання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Виконавчий комітет Нововоронцовської селищної ради 
  (надалі – виконавчий комітет) – орган, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ створюється Нововоронцовською селищною радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими законами.
  1.2. Виконавчий комітет утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

  1.3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний та підзвітний вищим органам виконавчої влади. 
  1.4. Робота виконавчого комітету та діловодство ведеться державною мовою.
  1.5. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує жителів, які проживають на території селищної ради.
   
  1.6. До складу виконавчого комітету входять за посадою: 
  селищний голова, секретар ради, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету(якщо є такі посади  в структурі виконавчого апарату та штатному розписі селищної ради). Інші члени виконавчого комітету обираються радою за поданням селищного голови з представників громадськості та установ і організацій, які розташовані на території селищної ради.

1.7.Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджується рішенням сесії селищної ради на період повноважень виконавчого комітету та виконує обов'язки на громадських засадах.
1.8. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.
 
1.9. Регламент виконавчого комітету – нормативний документ, який встановлює порядок скликання засідань виконкому, підготовки, внесення і розгляду питань на його засідання, проведення засідань, процедуру прийняття рішень і контролю за їхнім виконанням, регулює планування роботи виконавчого комітету. 
1.10. Виконавчий комітет:
1.10.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм
 
соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;
1.10.2. координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
1.10.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;
1.10.4. приймає рішення з інших питань.
 
1.11. Очолює виконавчий комітет селищний голова. 
1.12. Селищний голова:

 • подає на затвердження селищною радою кандидатури членів виконкому;
 • скликає засідання виконавчого комітету;
 • організовує на основі колегіональності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;
 • координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету;
 • підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;
 • здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;
 • має право знімати з розгляду, перед або під час засідання виконкому, недостатньо підготовлені питання;
 • представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових 
  (у т.ч. валютних) коштів;
 • укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.
 • 1.13. У разі відсутності чи неможливості здійснення селищним головою функцій, передбачених пунктом 1.11 Регламенту, їх виконання покладається на секретаря селищної ради.

1.14. Секретар виконавчого комітету:

 • подає на затвердження виконкому план роботи виконавчого комітету на півріччя;
 • контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;
 • формує відповідно до даного Регламенту проект порядку денного засідання виконкому;
 • контролює (відповідно до вимог даного Регламенту) стан підготовки питань до розгляду на засіданні виконавчого комітету;
 • візує проекти рішень виконкому та додатки до них після ознайомлення з матеріалами, які до них долучаються;
 • при необхідності повертає виконавцям проект рішення для доопрацювання;
 • знімає з порядку денного планові питання, які підготовлені формально або з порушеннями Регламенту;
 • погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;
 • у разі відсутності селищного голови веде засідання виконавчого комітету;
 • підписує протоколи засідань виконавчого комітету;
 • забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;
 • у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;
 • контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;
 • виконує інші обов’язки, покладені на нього селищним головою або виконавчим комітетом.

1.15. У разі відсутності секретаря виконавчого комітету його обов’язки за розпорядженням селищного голови виконує один із членів виконавчого комітету. 
1.16. Остаточно порядок денний затверджує виконавчий комітет на початку засідання.
1.17. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету.
 
1.18. Члени виконавчого комітету можуть запрошувати для участі у розгляді основних питань експертів, фахівців у даній галузі. Участь запрошених здійснюється у порядку визначеному даним Регламентом.

Відкритість роботи виконавчого комітету
1.19. Головуючий повідомляє членів виконкому про осіб, присутніх на засіданні.
 
1.20. Засідання виконавчого комітету є відкритими і гласними за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або у випадку прийняття окремого рішення про проведення закритого засідання. 
1.21. Гласність роботи виконавчого комітету забезпечується шляхом публікації звіту про його засідання в районній газеті „Вісті”.

1.22. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

1.23. На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутні депутати всіх рівнів, керівники або уповноважені представники органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, підприємств усіх форм власності, засобів масової інформації тощо.
На запрошення членів виконавчого комітету, відповідно до пропозицій відповідальних за підготовку рішень, за погодженням з секретарем виконавчого комітету, у засіданнях
 
(в якості запрошених) можуть брати участь громадяни, представники підприємств, установ, організацій. Кількість осіб, що перебувають у залі засідань в якості гостей, експертів, запрошених, представників засобів масової інформації обмежується кількістю місць для сидіння у залі.
1.24. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.
 
1.25. За вказівкою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання. 
1.26. Для отримання інформації про прийняті рішення, отримання офіційних копій нормативних актів зацікавлені особи звертаються до секретаря виконавчого комітету.

 

2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
2.1. Виконавчий комітет працює на основі перспективного плану роботи. Як правило, виконавчий комітет приймає план роботи двічі на рік.
2.2. План засідань виконавчого комітету на перше півріччя затверджується на засіданні в грудні попереднього року та у червні поточного року – на друге півріччя.
2.3. У другій половині січня у новому році виконавчий комітет заслуховує аналіз підготовки та виконання основних питань (рішень) прийнятих за минулий рік.
 
2.4. Підставами для формування планів роботи виконавчого комітету є законодавчі та інші нормативні акти України, рішення ради, раніше визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету, розпорядження селищного голови, його доручення, результати аналізу опитувань громадської думки та соціального моніторингу селищної громади
2.5. Члени виконавчого комітету, працівники апарату ради та виконавчого комітету до 15 жовтня поточного року подають секретарю виконавчого комітету пропозиції з переліком питань для включення у перспективний план роботи виконавчого комітету на наступний рік, які вони вважають за доцільне розглянути на засіданнях виконавчого комітету. До переліку додається довідка про мотиви внесення питань на розгляд виконавчого комітету. Довідка повинна містити посилання на законодавчі та інші нормативні акти.
 
2.6. Секретар виконавчого комітету, керуючись підставами, визначеними у п. 2.4 Регламенту, проводить попередній аналіз проблемних питань, опрацьовує архівні матеріали розпорядчих документів, що приймались протягом попередніх років, пропозиції членів виконавчого комітету та готує проект плану роботи, подає його селищному голові. Попередній проект плану за місяць до засідання виконкому подається для ознайомлення та можливої корекції членам виконавчого комітету та працівникам апарату ради та виконавчого комітету, остаточні зауваження яких приймаються за 5 днів до засідання виконавчого комітету.
2.7. Питання, що внесені виконавчим комітетом до плану роботи на рік називаються плановими питаннями порядку денного. Вимоги до їх підготовки та розгляду визначаються цим Регламентом. Внесення змін до переліку планових питань належить до компетенції виконавчого комітету.
 
2.8. У плані роботи виконавчого комітету зазначається назва питань, дата розгляду, посади відповідальних за підготовку (для основних питань) або доповідачів (для контрольних питань). Якщо планом роботи визначаються співдоповідачі, то вказуються їхні посади. 
2.9. План роботи виконавчого комітету надається постійним комісіям селищної ради, відповідальним за підготовку питань, співдоповідачам. 
2.10. Працівники апарату ради та виконавчого комітету, відповідно до своїх повноважень і завдань, з врахуванням перспективного плану роботи виконавчого комітету, розробляють власні плани організаційних заходів щодо підготовки питань та реалізації конкретних заходів. 
2.11. Контроль за виконанням плану роботи у межах своєї компетенції здійснюють: селищний голова, секретар виконавчого комітету.
2.12. У випадку, якщо передбачені планом заходи щодо підготовки питання у визначений термін не можуть бути виконані, працівник, відповідальний за підготовку проекту рішення, не пізніше, ніж у двотижневий термін до встановленого терміну розгляду інформує про це посадову особу, відповідальну за підготовку питання або на яку покладений контроль за виконанням заходу та секретаря виконкому.

2.13.Засідання виконавчого комітету проводяться  не рідше одного разу на місяць в четвертий четвер місяця.

 

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

3.1. Предметом розгляду на засіданнях виконавчого комітету можуть бути:

 • питання, безпосередньо віднесені законодавством до компетенції виконавчого комітету, здійснення делегованих повноважень;
 • питання, розгляд яких відбувається у зв’язку із прийняттям вищими органами влади, селищною радою, органами судової влади та прокуратури актів, які вимагають прийняття рішень виконавчим комітетом;
 • питання, що виникли внаслідок непередбачених подій, явищ тощо і вимагають прийняття рішень виконавчим комітетом;
 • інші питання, винесені на розгляд виконавчого комітету у встановленому порядку.

3.2. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводяться згідно з планом роботи кожного місяця. 
3.3. У випадку необхідності селищний голова може скликати позачергове засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може проводитися безпосередньо на початку цього засідання. У таких випадках допускається прийняття рішення без підготовленого до того часу проекту.
3.4. Особа, відповідальна за підготовку проекту відповідного рішення не пізніше, як за 5 днів до засідання виконавчого комітету
 
(у випадку розгляду термінових, невідкладних питань – за 1 день до засідання) подає цей проект одночасно із списком запрошених секретарю виконавчого комітету та забезпечує явку запрошених на засідання виконкому.
3.5. У випадку, якщо виступаючий планує під час доповіді використовувати технічні засоби (відеомагнітофон, проектор, комп’ютер, слайдоскоп тощо), він повинен за 3 дні до початку засідання виконавчого комітету попередити про це секретаря виконавчого комітету.

Планові питання
3.6. На засідання виконавчого комітету виноситься, як правило, не більше двох планових питань.
 
3.7. Планове питання – це питання, яке стосується однієї із найважливіших проблем у життєдіяльності селищної ради, стосується значної кількості жителів, вимагає для свого розв’язання певних ресурсів. Такі питання готуються заздалегідь на підставі затвердженого плану роботи виконавчого комітету. 
3.8. Блок планових питань у порядку денному складається, як правило, з двох питань: основного і контрольного.

Основне питання
3.9. Основне питання готується комплексно. До його підготовки залучаються, науковці, експерти, фахівці у даній галузі.
 
Винесенню на слухання виконавчим комітетом, як правило, повинні передувати громадські слухання та експертиза проекту (програми) незалежними фахівцями. 
3.10. З метою підготовки основного питання на розгляд виконавчого комітету розпорядженням селищного голови, при необхідності, може утворюватись спеціальна тимчасова комісія. Головою комісії призначається особа, компетентна у даній галузі, як правило, не з числа працівників апарату ради та виконавчого комітету, що готують питання. До складу комісії повинні залучатись науковці, фахівці у даній галузі, депутати селищної ради та представники громадськості (за згодою). Комісія розглядає розроблений виконавцями проект рішення, подає виконавчого комітету свої висновки та пропозиції у письмовому вигляді, не пізніше як за 15 днів до початку засідання. При розгляді виконавчим комітетом такого питання голова комісії, як правило, виступає зі співдоповіддю. 
3.11. Висновки комісії повинні бути підписані всіма членами комісії. 
У разі незгоди з загальною думкою комісії, член комісії письмово висловлює свою окрему позицію, яка долучається до її висновку. 
3.12. Громадські слухання передують слуханню основного питання на виконавчому комітеті. Вони проводяться виконавцями проекту рішення за попереднім оголошенням у засобах масової інформації, не пізніше, ніж за 1,5 календарних місяця до моменту слухання питання виконавчим комітетом.
3.13. Копії проекту рішення з основного питання з усіма матеріалами подаються
  для ознайомлення не пізніше, ніж за 5 днів до слухання даного питання на засіданні виконавчого комітету секретарю виконавчого комітету. 
3.14. До рішення додається довідка. У довідці, що долучається до проекту рішення основного питання, має бути відображено:

 • предмет розгляду;
 • перелік термінів, що використовуються у проекті документа та довідці (у випадку якщо використовуються наукові терміни);
 • констатація існуючого стану предмету розгляду, статистичні дані;
 • посилання на висновки незалежних експертів;
 • мотиви розгляду питання;
 • прогноз імовірних напрямків розвитку ситуації;
 • необхідні дії впливу на процес;
 • необхідні ресурси;
 • часові рамки, необхідні на реалізацію заходів;
 • перелік очікуваних результатів;
 • висновки.

Обсяг довідки до основного питання – до 5-ти сторінок формату 
А-4. За необхідністю, інші додатки і матеріали. 
3.15. У випадку розгляду термінових, невідкладних питань – за 1 день до засідання відповідальний за підготовку подає цей проект одночасно із списком запрошених секретарю виконавчого комітету та забезпечує явку запрошених на засідання виконавчого комітету. Обсяг проекту рішення не повинен перевищувати 3-х сторінок формату А-4 
(без врахування додатків).
3.16. Матеріали до проекту рішення основного питання повинні містити:

 • копію розпорядження  селищного голови про утворення комісії для підготовки даного питання;
 • довідку до проекту рішення, підписану відповідальним за підготовку питання;
 • протокол громадських слухань;
 • копії всіх нормативних документів, які використовувалися у роботі при підготовці проекту рішення;
 • оригінали чи завірені копії інших матеріалів, що стосуються даного питання і якими користувалися у роботі при підготовці проекту рішення;
 • необхідні схеми, графіки тощо;
 • проект листа, подання, якщо з даного питання необхідно звернутися з клопотанням у вищі органи державної влади і управління;
 • список осіб, які записалися до виступу;
 • список запрошених, погоджений з секретарем виконавчого комітету.

3.17. При розгляді основного питання, як правило, голова комісії, утвореної розпорядженням селищного голови для підготовки цього питання виступає із співдоповіддю. 
3.18. При розгляді основного питання, як правило, доповідачем використовуються засоби візуалізації (наприклад фото- відеоматеріали). 
3.19. До основних питань належить затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету на півріччя. Порядок його підготовки та слухання визначається розділом 2 даного Регламенту.

Контрольні питання
3.20. Контрольне питання— це планове питання, яке, як правило, стосується ходу реалізації раніше прийнятого рішення з основного питання.
 
3.21. Для вивчення стану підготовки контрольного питання рекомендується залучати незалежних експертів. 
3.22. У довідці, що долучається до контрольного питання, мають відображатися:

 • констатація теперішнього стану предмету розгляду;
 • динаміка змін, які стосуються поставлених проблем з часу прийняття рішення з основного питання;
 • посилання на висновки незалежних експертів (якщо вони залучалися до роботи);
 • прогнози напрямків розвитку ситуації;
 • необхідні дії впливу на процес, які можуть передбачати корекцію заходів;
 • кошти, необхідні для реалізації уточнених заходів;
 • часові межі, що необхідні для реалізації заходів;
 • очікувані результати;
 • висновки та пропозиції що до подальших дій.

3.23. З метою забезпечення наглядного відображення результатів реалізації конкретних заходів доповідачам контрольного питання рекомендується використовувати засоби візуалізації у вигляді фото- та відео матеріалів.

Поточні питання
3.24. Поточні питання – це питання, які виникають протягом року і потребують вирішення виконавчим комітетом. Проекти рішень таких питань подаються секретарю виконавчого комітету
  за 5 днів до засідання.

3.25. Проект рішення повинен бути коротким і конкретним. Його обсяг не повинен перевищувати 2-3 сторінок (без врахування додатків).

Вимоги до проекту рішення
3.26. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

 • констатуюча, у якій має бути надана стисла, але кваліфікована, обгрунтована оцінка об’єктивного аналізу стану справ з обговорюваного питання, повинні міститися посилання на закони, інші нормативні акти та документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
 • постановляюча, у якій конкретно і чітко формулюються завдання та конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, засоби і методи їх виконання, посади чи прізвища виконавців і реальні терміни виконання,
 • заключна, у якій покладається відповідальність та контроль за виконання рішення на посадових осіб.

3.27. До проекту рішення також додаються передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання у проекті рішення, а також матеріали, які є необхідними для прийняття такого рішення згідно з чинним законодавством, а при необхідності – висновки виконавчого комітету.

Візування проекту рішення
3.28. Після вивчення проекту рішення, матеріалів до нього, цей проект візується у такому порядку:

 • посадовою особою, яка готувала проект рішення;
 • керівниками установ і організацій, яких стосується даний проект рішення;
 • головою комісії, утвореної розпорядженням селищного голови для підготовки питання (для планових питань);
 • спеціалістом ІІ категорії з юридичних питань селищної ради;
 • секретарем виконавчого комітету селищної ради.

3.29. Проекти рішень для реалізації яких потрібне фінансування а також з питань, що передбачають укладення договорів структурними підрозділами, візуються головним бухгалтером. 
3.30. При візуванні обов’язково проставляється дата візування. Відмова у візуванні не допускається.
3.31. У випадку незгоди посадових осіб, які повинні візувати документ, з ініціаторами проекту, особа, яка готує питання, зобов’язана провести обговорення проекту з зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. Якщо консенсусу не досягнуто, то посадова особа візує проект рішення з зауваженнями та пропозиціями, виклавши їх у письмовому вигляді. Рішення про можливість внесення такого проекту рішення у проект порядку денного приймає секретар виконавчого комітету за погодженням з селищним головою.

3.32. Проекти рішень після візування (разом з матеріалами), які будуть розглядатися на засіданні виконавчого комітету, подаються секретарювиконавчого комітету не пізніше, ніж за 5 днів. 
3.33. Ці документи включають:

 • завізований проект рішення виконавчого комітету з усіма необхідними матеріалами;
 • інформацію про зауваження і пропозиції до проекту рішення (якщо вони є);
 • список запрошених з зазначенням прізвищ, імен та займаних посад;
 • проект листа, подання (якщо з даного питання необхідно звернутися з клопотанням у вищі органи влади і управління).

3.34. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на виконавців. 
3.35. Контроль за ходом підготовки матеріалів здійснюють посадові особи, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
3.36. Матеріали на засідання виконавчого комітету, підготовлені без віз зацікавлених сторін, з порушенням вимог діловодства та встановлених термінів, секретарем виконавчого комітету не приймаються. Про причини порушення встановленого порядку виконавці письмово доповідають селищному голові та секретарю виконавчого комітету.

Порядок денний
3.37. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формує секретар виконавчого комітету.

3.38. Структура порядку денного засідання виконкому складається з таких блоків:

 • планові питання (основні і контрольні);
 • поточні питання;
 • інформації.

3.39. Проекти рішень, довідки з планових питань та Погоджений у встановленому порядку порядок денний засідання виконавчого комітету разом надаються членам виконавчого комітету  до засідання. 

4. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1. Проводить засідання виконавчого комітету селищний голова, а у разі його відсутності заступник з питань діяльності виконавчих органів селищної ради.
4.2. На час доповіді, або виступу у дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання може бути доручене іншій особі – члену виконавчого комітету.
 
4.3. Головуючий на засіданні виконавчого комітету: 
1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях; 
2) вносить за згодою виконавчого комітету зміни до порядку денного; 
3) організовує розгляд питань; 
4) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача; 
5) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; 
6) вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення. 
4.4. Засідання виконавчого комітету відкривається і є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету. 
4.5. Якщо відкриття засідання не можливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету, головуючий відкладає відкриття засідання або приймає рішення про проведення його на інший день. 
4.6. На початку засідання до порядку денного можуть бути включені питання, які потребують негайного розгляду і не можуть бути відкладені на наступне засідання виконкому (згідно з пунктом 3.35).
4.7. Кожне додаткове внесення питання на розгляд виконавчого комітету повинно бути обґрунтоване доповідачем перед членами виконавчого комітету. Таке рішення у кожному випадку приймається голосуванням членів виконавчого комітету.
 
4.8. Процедурне рішення про додаткове включення питання на розгляд у порядок денний приймається, якщо за це проголосувала більшість з присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
Порядок проведення засідань
4.9. Порядок обговорення питання складається з:

 • доповіді (співдоповіді);
 • запитань і відповідей на них;
 • обговорення;
 • заключного слова доповідача і співдоповідача (за їх бажанням);
 • процесу редагування проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

4.10. На засіданні виконавчого комітету час для доповіді визначається:

 • при розгляді основних питань – до 10 хв.;
 • при розгляді контрольних питань – до 10 хв.;
 • при розгляді поточних та інших питань – до 5 хвилин;
 • для співдоповідей, виступів при обговоренні, заключного слова – 
  до 5 хвилин;
 • для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин.

4.10. Члени виконавчого комітету мають право вносити щодо обговорюваного питання свої поправки (пропозиції), а інші запрошені учасники засідання мають право вносити свої поправки (пропозиції) тільки з дозволу головуючого. 
4.11. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету продовжити йому час для виступу. 
4.12. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і головуючий на засіданні вважає, що виконавчий комітет отримав з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з пропозицією скоротити виступ або припинити його. 
4.13. Дебати припиняються за пропозицією головуючого на засіданні.
4.14. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для врахування їх при доопрацюванні проекту рішення.
4.15. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету з окремих питань, можуть бути присутніми на засіданні тільки під час розгляду цих питань. Після закінчення обговорення цих питань, як правило, перед голосуванням залишають зал засідань.

Порядок голосування
4.16. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.
 
4.17. За пропозицією головуючого на засіданні виконавчого комітету, процес голосування може проводиться членами виконавчого комітету у закритому режимі (при відсутності інших осіб у т.ч. гостей, запрошених, представників засобів масової інформації). При цьому члени виконавчого комітету зобов’язані не розголошувати хід голосування.
4.18. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету.
 
4.19. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо запропонований варіант не відповідає вимогам чинного законодавства, текст сформульовано не чітко, не стосується обговорюваного питання. 
4.20. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту. 
4.21. Перед голосуванням кількох пропозицій чи поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо. 
4.22. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього. 
4.23. Рішення приймаються відкритим нефіксованим або відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. 
4.24. Рішення про проведення поіменного голосування приймається за пропозицією селищного голови або не менше як третини членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні. 
4.25. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Протокол засідання виконавчого комітету
4.26. Засідання виконавчого комітету протоколюються.
 
4.27. Ведення протоколу здійснює секретар виконавчого комітету, а за його відсутності – член виконавчого комітету, визначений учасниками засідання.
4.28. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем виконавчого комітету, а за його відсутності – членом виконавчого комітету, визначеного учасниками засідання не пізніше як через 5 днів після засідання.
4.29. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого, секретаря засідання та їх підписи, прізвища виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування щодо рішень.
4.30. Крім протоколу на засіданні виконавчого комітету може проводитись звуко- (відео) запис засідання, які зберігаються у порядку встановленому для протоколів засідань.
4.31. При проведенні закритого засідання виконавчого комітету підготовка матеріалів, оформлення рішень і протоколу здійснюється з дотриманням правил роботи з документами, що мають обмежений доступ (для службового користування або таємними).
 
4.32. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, отримання офіційних копій рішень, виписок з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою заявою. Отримання інформації про засідання виконкому
4.33. Офіційну інформацію засобам масової інформації про порядок денний, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, розглянуті питання і прийняті рішення подає секретар виконавчого комітету .

5. АКТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Виконавчий комітет у межах своєї компетенції приймає акти нормативного характеру— рішення. 
5.2. Виконавчий комітет під час засідань видає працівникам апарату селищної ради письмові приписи – протокольні доручення.
5.3. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та підписання селищним головою, якщо виконавчий комітет або чинне законодавство не встановлюють іншого терміну введення його в дію.
 
5.4. Рішення виконавчого комітету, яке встановлює певні правила, порядок дій, затверджує певне положення, набирає чинності з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації (в т.ч. електронних).
5.5. Рішення виконавчого комітету підписує посадова особа, яка головувала на цьому засіданні.

Порядок підписання прийнятих рішень
5.6. Прийняті на засіданні виконавчого комітету рішення, які не потребують доопрацювання або коректування, у цей же день передаються секретарем  виконавчого комітету або членом виконавчого комітету, який вів протокол засідання на підпис селищному голові (іншій посадовій особі, яка головувала на цьому засіданні).
Селищний голова (інша посадова особа, яка головувала на засіданні) може підписати прийняте рішення одразу після закінчення процедури голосування.

Окремі питання
5.7. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може винести це питання на повторний розгляд виконавчого комітету або на розгляд ради.
 
5.8. З ініціативи працівників виконавчого аппарату селищної ради виконавчий комітет має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність, а також відміняти раніше прийняті рішення, розпорядження селищного голови.
5.9. Рішення виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними згідно з чинним законодавством.

 

6. КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

6.1. Виконавчий комітет здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, протокольних доручень, які надані на засіданні виконавчого комітету.
6.2. Контроль за виконанням рішень здійснює особа, на яку покладений контроль за виконанням рішення.
6.3. Селищний голова, секретар ради також здійснюють контроль за виконанням рішень у порядку нагляду, якщо контроль за виконанням не покладений на них персонально у самому рішенні.
6.4. Відповідальність за виконання протокольних доручень несуть особи, вказані у цих документах. Якщо протокольне доручення дане кільком керівникам, контроль за організацією його виконання покладається на особу, яка вказана першою у списку.
6.5. Основними методами здійснення контролю за виконанням документів (рішень, протокольних доручень) є:

 • постійний контроль за дотриманням термінів виконання передбачених у документах заході

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь